Zasady korzystania z naszych usług.

REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z warunkami regulaminu.


KWESTIE FORMALNE

Regulamin

Chcemy aby nasza współpraca przebiegała bez komplikacji, dlatego zależy nam na jasno określonych jej warunkach. Przeczytaj, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za przesyłkę, jakie mogą nas spotkać wyjątkowe okoliczności i jak sobie z tym radzimy.

UWAGA!

Obowiązuje bezwzględny zakaz przewożenia wyrobów tytoniowych i alkoholu (§2.1.1, §3)

KWESTIE FORMALNE

Regulamin to podstawa naszej współpracy.

Regulamin świadczenia usług oraz warunki przewozu firmy Kacper Kurier.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług, zwany dalej „Warunkami Ogólnymi”, dotyczy przewozu Przesyłek międzynarodowych w relacji Polska-Wielka Brytania-Polska za pośrednictwem firmy KACPER K.
Korzystający ze świadczonych usług Nadawca oświadcza, że bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Warunki Ogólne, które są nadrzędne wobec jakichkolwiek rozbieżnych warunków wyznaczonych przez Nadawcę.

§1 LIST PRZEWOZOWY

1.1.Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił LIST PRZEWOZOWY lub, że został on wypełniony przez pracownika firmy KACPER K zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej firmie KACPER K lub, że jest właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym LIŚCIE PRZEWOZOWYM podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne (zawarte w Regulaminie), jako właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki.

Dodatkowo należy pamiętać iż to Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki i jej wartości.

Przy dostarczeniu paczki/przesyłki, należy pamiętać aby sprawdzić czy doszło do jakichkolwiek uszkodzeń, spisać protokół, a następnie powiadomić firmę KACPER. Taka procedura jest niezbędna przy składaniu reklamacji.

§2 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA NADAWCY
2.1. NADAWCA OŚWIADCZA ŻE:

   • 2.1.1. Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego, odnoszącymi się do usług świadczonych przez firmę KACPER K z postanowieniami umów międzynarodowych, których Polska oraz Wielka Brytania jest stroną, a także z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju tranzytowym i docelowym.

2.2. NADAWCA GWARANTUJE, ŻE:

   • 2.2.1. Zawartość Przesyłki jest zgodna z opisem w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz, że zawartość Przesyłki nie należy do żadnej z kategorii Przesyłek nie transportowanych przez firmę KACPER K zgodnie z §10.
   • 2.2.2. Adres Odbiorcy jest poprawny i kompletny (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu).
   • 2.2.3. Zawartość Przesyłki powierzonej firmie KACPER K jest zapakowana w sposób wytrzymujący warunki przeładunku i przewozu właściwe dla sektora transportu lądowego, opakowanie zapewnia bezpieczeństwo obrotu, nie naraża paczki na ubytek i uszkodzenie, jak też osób trzecich lub firmy KACPER K na szkodę.Przedmioty delikatne, które łatwo mogą ulec zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu! Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie można pozostawiać pustych przestrzeni – takowe należy wypełnić np.styropianem, gąbką, gazetami etc.
   • 2.2.4. Wszystkie informacje wymienione w LIŚCIE PRZEWOZOWYM i wszelkich innych dokumentach są prawdziwe i kompletne.
   • 2.2.5. Nadawca zabezpieczy firmę KACPER K od wszelkich szkód wyrządzonych stronom trzecim i poniesie odpowiedzialność za wszelkie reklamacje, odszkodowania, kary pieniężne oraz koszty wynikające z uchybień Nadawcy wobec wymienionych Przepisów Prawnych i wynikających z nich powinności.

2.3. W przypadkach opisanych w niniejszym artykule, Nadawca poniesie samodzielnie całkowite koszty i wydatki związane z przewozem danej wysyłki oraz wydatki poniesione w związku z jej zwrotem do Nadawcy oraz magazynowaniem.

2.4. Firma KACPER K zastrzega sobie prawo odmowy przewozu lub kontynuowania przewozu Przesyłek, które mogą obniżyć jakość jej usług.

2.5. W celu wysłania powierzonych paczek firma KACPER K stosuje wszelkie zgodne z prawem sposoby i środki, a także współpracuje z różnorodnymi podwykonawcami, przedstawicielami, pośrednikami i przewoźnikami, których uważa się za z góry zaaprobowanych przez Nadawcę.

§3. KONTROLA PACZEK 

3.1. Firma KACPER K może sprawdzić, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego, czy zawartość przesyłki odpowiada oświadczeniom Nadawcy, opisanym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu, na warunkach szczególnych. W przypadku znalezienia zabronionych, wg regulaminu, produktów w przesyłce, firma Kacper K wystawi wynik sprawdzenia zawartości paczki w dołączonym do niego protokóle.

 W przypadku naruszenia zasad regulaminu firmy Kacper K, Nadawca przesyłki zostanie poinformowany o wyniku sprawdzenia zawartości, a następnie zawiadomiony o decyzji w sprawie tejże przesyłki.  (dop.)

 3.2. KACPER K zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów w deklarowanej wstępnie przez Nadawcę wadze PACZEK i do korygowania cen.

3.3. Nadanie przesyłki:

 1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu Przewozowego / Umowy Transportowej.
 2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym / Umowie Transportowej.
 1. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje przy wypełnianiu Listu Przewozowego/Umowy Transportowej, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Przewoźnika usług Przewozu Przesyłek lub dodatkowych usług.
 2. Przy nadaniu Przesyłki Przewoźnik może dokonać pomiaru wagi lub gabarytów Przesyłki przyjętej do przewozu.
 3. Jeżeli zachodzi taka konieczność Przewoźnik może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście Przewozowym/Umowie Transportowej.
 4. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt. 4 stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście Przewozowym/Umowie Transportowej. W przypadku wykrycia przez Przewoźnika w Przesyłce rzeczy, o których mowa powyżej – przewoźnikowi przysługuje prawo do zarekwirowania przesyłki i zgłoszenia chęci nielegalnego przewozu odpowiednim służbom. W przypadku wykrycia produktów z akcyzą lub bez (wyroby tytoniowe czy alkohol) – zostaną one zarekwirowane i zutylizowane.
 5. W przypadku wykrycia przez służby celne w przesyłce towarów akcyzowych lub innych ładunków, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa (m.in. papierosy, alkohol, narkotyki, itp) – całkowitą odpowiedzialność prawną ponosi Zleceniodawca.

§4. DOSTAWA PRZESYŁEK

4.1. Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie Przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru.

§5 ZASTAW

5.1. Firmie KACPER K przysługuje prawo zastawu na paczkach/przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług oraz z tytułu opłat celnych lub innych uzasadnionych, dodatkowych kosztów powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy.

§6 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z ZASTRZEŻENIEM ART. 7 I ART. 8 PONIŻEJ, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PONOSZONEJ PRZEZ KACPER K W ZWIĄZKU Z ZAGUBIENIEM LUB USZKODZENIEM PRZESYŁKI OGRANICZA SIĘ DO NAJNIŻSZEJ Z 3 Z PONIŻSZYCH KWOT:

6.1. £100 GBP

6.2. Wartość strat lub uszkodzeń jakie rzeczywiście odniosła Przesyłka.

6.3. Wartość rzeczywista zawartości Przesyłki określona w odniesieniu do kosztu jej opracowania lub zastąpienia, odtworzenia, rekonstrukcji, naprawy lub odsprzedaży w momencie lub miejscu jej spedycji bez uwzględnienia użyteczności handlowej lub korzyści prywatnej w tej zawartości.

6.3.a. Należy mieć na uwadze, że towar nie okazany kurierowi, nie będzie brany pod uwagę przy reklamacji.

6.4. Szkło przesyłane przez klienta w paczkach nie podlega ubezpieczeniu (słoiki, szklanki, kieliszki, lampy, porcelana, itp, itd). Tylko w przypadkach gdy szklane rzeczy są zapakowane w firmowe, oryginalne opakowania, przystosowane do transportu drogowego. Dodatkowo – jeżeli fabrycznie spakowane szkło znajduje się w środku paczki z innymi rzeczami, tzw. paczka zbiorowa, wtedy niestety szkło również nie podlega ubezpieczeniu.

Zarówno szkło i inne towary, które wymagają szczególnego, ostrożnego traktowania (np. są szczególnie wrażliwe przy transporcie drogowym) wysyłane są tylko i wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

6.5. Wszystkie produkty farmakologiczne i farmaceutyczne (produkty lecznicze, spożywcze) – muszą być produktami zgodnymi z wymogami i pozwoleniami danego kraju. Do takich (itp) produktów należy również dołączyć paragon/fakturę i dokument wskazujący skład, zawartość i przeznaczenie danego produktu.

a. Dla wniesienia reklamacji należy mieć dowód nadania przesyłki z uwzględnieniem na nim, co było zawartością (w innym przypadku reklamacja nie będzie mogła być uznana).

b. Reklamacja może tyczyć się uszkodzenia zawartości przesyłki, nie opakowania zewnętrznego. Reklamacje należy składać drogą e-mail do Kacper K w ciągu 7 dni roboczych, po otrzymaniu przesyłki. Za datę otrzymania paczki brana jest pod uwagę data pisemnego poświadczenia odbioru.

c. Ubezpieczenie obejmuje paczki, które spełniają prawidłowe kryteria pakowania przesyłek, m.in. karton, skuteczne zabezpieczenie zewnętrzne, odpowiednie zabezpieczenie wewnątrz, opisy (naklejki) i deklaracja co jest zawartością (owa zawartość powinna również zostać okazana kurierowi).

d. Torby lub walizki wysyłane są na własną odpowiedzialność nadawcy – szczególnie nie spakowana w karton torba lub walizka itp, skoro nie posiada zew opakowania, traktowana będzie jako zew opakowanie przesyłki.

e. Telewizory (i inne sprzęty elektroniczne, RTV czy AGD) wysyłane są i wyłącznie na własną odpowiedzialność nadającego (nie mogą być częścią paczki zbiorczej).

f. Paczki zbiorcze (np. ciuchy plus chemia, chemia plus jedzenie, lub sprzęt itp, itd) – wysyłane są na i wyłączną odpowiedzialność klienta.

§7 WYŁĄCZENIE SZKÓD POŚREDNICH

7.1. Odpowiedzialność KACPER K ogranicza się, z zastrzeżeniem Art.6, jedynie do bezpośrednich strat, które uprawniony poniósł. KACPER K w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia pośrednie, niezależnie od ich źródła i tego, czy KACPER K mógł wiedzieć o możliwości zaistnienia takiej szkody lub uszkodzenia. Dotyczy to -ale nie ogranicza się-do strat z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub strat wynikających z umów oraz z niemożności użycia niektórych, lub wszystkich części zawartości Przesyłki.

§8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Mimo iż KACPER K zobowiązuje się dokonywać wszystkiego, co w jego mocy aby zapewnić szybką dostawę, KACPER K w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu opóźnionego odbioru, transportu i dostarczenia przesyłki/paczki, niezależnie od przyczyny takiego opóźnienia.

8.2. PONADTO KACPER K W ŻADNYM WYPADKU, POZA WINĄ UMYŚLNĄ LUB RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM, NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, USZKODZENIA, BŁĘDY I BRAKI DOSTAW SPOWODOWANE PRZEZ:

8.2.1. Działanie siły wyższej, przypadku lub przyczyny znajdującej się poza kontrolą KACPER K; jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków, zaniedbanie i zaniechanie ze strony Nadawcy, Odbiorcy, stron trzecich roszczących sobie prawa do Przesyłki, osób nie powiązanych z KACPER K, pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w przesyłkę przez Nadawcę lub KACPER K.

8.2.2. Naturę zawartości przewożonej Przesyłki ani żadną jej wadę, szczególną cechę i usterkę;

8.2.3. Skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne.

8.2.4. Nadawca zwolni firmę KACPER K z wszelkich zobowiązań związanych z przewozem lub jego kontynuowaniem, jeśli okaże się, że – na skutek działania celowego lub przypadkowego – zawartość powierzonej KACPER K paczki/przesyłki należy do kategorii przesyłek nie transportowanych przez KACPER K zgodnie z §10 lub podał niedokładny lub niewłaściwy opis zawartości Przesyłki i jej właściwie nie oznakował, podał niedokładny adres i to w założeniu, że działał świadomie albo nie, adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także wówczas gdy opakowanie Przesyłki nie jest odpowiednio wytrzymałe, zabezpieczone, może uszkodzić inne Przesyłki lub środki transportowe, właściwości Przesyłki uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków transportowych.

W takich okolicznościach KACPER K może odmówić wykonania usługi lub od niej odstąpić zaś Nadawca w żadnym wypadku nie będzie pociągał KACPER K do odpowiedzialności a ponadto, jako gwarant KACPER K, zapewni obronę, zabezpieczy od szkód wyrządzonych stronom trzecim, przejmie roszczenia, szkody i odsetki, wszelkie kary pieniężne i wydatki związane z takimi okolicznościami.

§9 REKLAMACJA

Po złożeniu reklamacji otrzymacie państwo formularz. Do otrzymanego formularza reklamacyjnego należy dołączyć – numer przesyłki, kopię listu przewozowego, opis sytuacji, dokumenty uzasadniające roszczenia (faktura, paragon), zdjęcia.

9.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje należy składać drogą mailową do KACPER K w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki. Za datę otrzymania paczki brana jest pod uwagę data pisemnego poświadczenia odbioru. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.

9.2. Żadne roszczenia o szkody i straty nie są dopuszczalne przed zapłaceniem całkowitych kosztów wysyłki i przewozu. Nadawca w żadnej formie nie może odejmować kwoty roszczenia od innych kosztów wysyłki i przewozu, które jest winien KACPER K.

9.3. Przy reklamacjach roszczeniowych (dot.kwot pieniężnych) wymagane są dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu/rachunki/paragony lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

9.4. Reklamacje roszczeniowe rozpatrywane (dot. kwot pieniężnych) są na podstawie zadeklarowanej w zamówieniu zawartości przesyłki (list przewozowy).

9.5. Reklamacje wniesione po terminie, niekompletne – tym samym uzupełnione po terminie, lub wniesione przez osobę nie uprawnioną, traktuje się jak nie wniesione i tym samym nie ważne.

9.6. Odpowiedź na reklamację firma Kacper K ma 21 dni roboczych, licząc od dnia następnego, po wpłynięciu formularzu reklamacyjnego. Na odwołanie od decyzji do reklamacji, jaką podjęła firma Kacper K, należy poczekać 14 dni roboczych, licząc od następnego dnia, po wpłynięciu owego odwołania.

9.7. Czas reklamacji może ulec wydłużeniu, jeżeli firma oczekuje na dodatkowe informacje od osób trzecich (w tym swoich podwykonawców).

9.8. Jeżeli w przesyłce znajdują się słoiki (przetwory, miody itp), płyny różnego rodzaju lub inne przedmioty, które będąc wewnątrz przesyłki mogą uszkodzić jej zawartość – reklamacja w tym przypadku nie będzie uwzględniona.

§10 TOWARY NIE TRANSPORTOWANE PRZEZ KACPER K.

10.1. KACPER K nie przewozi towarów opisanych poniżej, a co za tym idzie może odmówić wykonania usługi lub odstąpić od jej wykonania w razie stwierdzenia, że zawartość Przesyłki jest objęta restrykcjami IATA:

 • towary, ze względu na wartość lub cechy, nie nadają się do transportu ze względów prawnych, lub bezpieczeństwa,
 • jest on ograniczony lub wyłączony na mocy ustawy Prawa Przewozowego, jak też na mocy innych przepisów prawa, umów i konwencji międzynarodowych, których Polska i Wielka Brytania jest stroną.
 • 10.2. W szczególności KACPER K nie przewozi Przesyłek, których zawartością są:
 • rzeczy niebezpieczne dla zdrowia lub mienia jak: substancje łatwopalne, żrące, wybuchowe;płyny chemiczne itp; (płyny inne  – soki, przetwory itd);Również – wszelkiego rodzaju żywność (która może ulec uszkodzeniu lub zepsuciu) – klient wysyłając żywność itp, wysyła to wyłącznie na Własną Odpowiedzialność !!!
 • gdy Przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR,
 • narkotyki, leki lub środki psychotropowe,
 • papierosy, alkohol;
 • żywe zwierzęta lub rośliny,
 • zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce,
 • papiery wartościowe, bony towarowe, pieniądze, kamienie lub metale szlachetne, biżuterię, dzieła sztuki lub antyki.

10.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości 10-ciokrotnej kwoty należnej firmie KACPER K z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia KACPER K prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. Dodatkowo Nadawca/Odbiorca/Zleceniodawca zobowiązany będzie uiszczyć wszelkie roszczenia z tytułu nadanej kary/mandatu przez służby celne, które w jego przesyłce znajdą towar jaki wg regulaminu i prawa jest zakazany przy przewożeniu przesyłki przez inne kraje.

§11 KONWENCJE

11.1. Międzynarodowy transport drogowy podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) podpisanej w Genewie 19/05/1956 oraz Protokołowi CMR podpisanemu w Genewie 05/07/1978.

§12 TARYFY, CENNIKI

12.1. Obowiązujące taryfy i cenniki usług świadczonych przez KACPER K są dostępne na stronie internetowej: www.kacperkurier.pl

§13 JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby KACPER K. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii lub Polski.

§14 DOSTĘPNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW

14.1. Niniejsze Ogólne Warunki znajdują się w siedzibie KACPER K oraz na stronie internetowej www.kacperkurier.pl

§15 REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.04.2010. Zmiany wprowadzono 25/01/2016.

Aktualności

SZYBKI KONTAKT

POLSKA:
501 659 449 / 507 364 940

ANGLIA: 
07926658371 / 07778867008
do usłyszenia!